Historie

Danmarks-Samfundet på Fyn startede som en forening under Fyens Amts i 1970.
Den til enhver tid siddende amtsborgmester var, ved sammenlægningen med Svendborg Amt, og efter valget i 1974, født medlem (Jens Peter Fisker (1974-1993), Karen Nøhr (1994-2001), Jan Boye (2002-2005), Poul Weber (2006-2007). I 2007 blev amterne nedlagt.

Amtskomiteen havde en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra Odense samt kystbyerne på Fyn (salgsformænd). Disse stod i spidsen for salget af de små flag, og afholdelse af flagfester. Ved salg af de små flag var spejderne meget aktive.
Der er gennem årene på Fyn, afholdt flagfester i Assens, Nyborg, Vissenbjerg, Svendborg og Odense.
Bestyrelsesformand var fra starten, afdøde Salgschef Richardt Schmidt (Frimurer i Odense). Med i bestyrelsen sad også daglig leder af Odense Turistbureau (senere turistchef i Odense) Jørn Erik Schreiner og hans sekretær Barbara Whitmarsh, samt en repræsentant fra Sct. Georgs gilderne i Odense (Ulla Lund).
Tildeling af flag og faner foregik på Flakhaven foran Rådhuset, og bagefter gik man, med faneborgen i spidsen, over i Sct. Knuds Kirke, Domkirken, hvor der var en lille andagt.
Omkring 1979 syntes amtskomiteen, der skulle ske noget nyt i Odense, og besluttede at flytte den lokale flagfest til ”Den Fynske Landsby”.

Flagfest afholdt i Den Fynske Landsby

Da Richardt Schmidt valgte at gå på pension (1970–1981), og medlem af bestyrelsen, Sparekassedirektør Ove Mortensen (BG Banken – frimurer) blev valgt til amtsformand (1981-1984). Bankdirektør Jørgen Porse (Bikuben) blev næstformand.
Møderne blev afholdt i Bikubens bygning på Fisketorvet, men én gang om året var amtsborgmesteren vært, og møderne blev afholdt på amtsgården.

Faneborgen blev i mange år ledet af Kaptajn i hæren, Mogens F. Hansen, efterfulgt af Kaptajn i Hjemmeværnet Jørgen Christiansen, og senest (indtil sin død i 2016) af Premierløjtnant Jan Schreiner.
I flere år mødtes dele af faneborgen på parkeringspladsen ved indgangen til skoven for enden af Læssøegade, og marcherede ad Sejerskovvej til “Den Fynske Landsby”, for at markere, at ”der skete noget”.
Desværre er den danske sommer ikke altid til udendørs aktiviteter, så efter at flagfesten et par år var ved at “drukne” i regn, besluttede komiteen at flytte indendørs i byens Idrætshal (1982).
Da Ove Mortensen i 1984 blev forflyttet, overtog Jørgen Porse posten som amtsformand (1984-1989). Da Jørgen Porse valgte at gå på pension, kom Ove Mortensen tilbage (1989-1997), men bad i 1997 om afløsning pga. af tidsnød.

Selvom man var flyttet indendørs i tørvejr, og forsøgte at lave et spændende underholdningsprogram, steg deltagerantallet til Valdemarfesten ikke meget. Så efter flere år i Idrætshallen, flyttede man i 1998 tilbage i ”Den Fynske Landsby”. Det var unægtelig mere stemningsfyldt.

I december 1997 blev Informationschef i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland Preben Petersen valgt til amtsformand, og Charlotte Dølby til sekretær.
I forbindelse med fejringen af Danmarks-Samfundets 90 års fødselsdag i 1998 skrev formanden således:
Gennem 90 år er der indsamlet mere end 17 mio kr. og udleveret 26.000 faner og flag.
Den 15. juni vil der blive åbnet en flagudstilling i Rådhushallen (Odense) omhandlende Dannebrog, udenlandske flag og kommerciel anvendelse af flag. Udstillingen varede 2 uger og det kostede 20kr, for voksne og 10 kr. for børn.

Da amterne i 2007 blev nedlagt, skulle der tænkes nye tanker. Allerede i 2003 måtte bestyrelsen erkende, at DS Fyn, havde et generationsproblem, der var mangel på frivillig indsats. Derfor foreslog formanden i 2002, henset til det store underholdningsprogram, at man tog et beskedent beløb i entre. Dette blev vedtaget, prisen blev sat til kr. 25 – hvoraf kr. 5,- gik til landsbyen – dog var børn gratis.

I 2005 var Odense så heldige, at få besøg af Danmarks-Samfundets protektor HKH Prins Joachim, som udleverede flag og faner til modtagerne.

I 2007 blev det fra hovedkontoret meddelt, at der var ændringer i strukturen. Den nye struktur baserer sig på medlemmer/foreninger. Alle på generalforsamlingen 26. februar 2007 var dog enige om, at det ikke var nødvendigt at ødelægge noget som fungerede godt, så derfor blev konklusionen, at Danmarks-Samfundet på Fyn fortsatte som én forening, med Preben Petersen som formand. Vedtægterne blev opdateret/revideret – og arbejdet fortsatte som hidtil.
Komiteen fik en overgang tilholdssted hos Hjemmeværnscenter IV på Hunderupvej 202 i Odense. Komiteen var desværre skrumpet noget ind, og endte med kun at bestå af en bestyrelse, og ganske få medlemmer fra enkelte kystbyer. Da forsvaret i Odense blev delvis nedlagt, holdt komiteen i en periode til på Sdr. Boulevard hos Totalforsvaret, formand var Preben Petersen og sekretær for bestyrelsen var Charlotte Dølby.
Danmarks-Samfundets nuværende lokalforening for Fyn, som omfatter Odense og Assens, blev stiftet den 26. september 2013, og afløste den tidligere lokalkomite, som blev dannet i 2007. Preben Petersen fortsatte, som formand, men da han i 2013 meddelte, at han trak sig, var gode råd dyre, for bestyrelsen syntes ikke DS på Fyn skulle nedlægges.
Heldigvis lykkedes det, i 2014, at overtale IT Sikkerhedschef Palle Wognsen (frimurer og medlem af Sct. Georgs gilderne) til at overtage posten som formand.

Gennem alle årene, har foreningen forsøgt at finde “et kendt ansigt” til at holde talen for flaget. Af dem kan nævnes bl.a. Kirkeminister Mette Madsen, Britta Schall Holberg, Arne Skipper, Mogens Frohn (Fulton), Biskop Vincent Lind og Amtsborgmestrene Jens Peter Fisker og Karen Nøhr, Stadsgildemester Svend Ellerup, Rådmand Søren Møller, Amtsborgmester Jan Boye (2003 læst af Steen Møller), Politimester Lars Rand Jensen (2004), Justitsminister Lene Espersen (2005) Formand for folketingets kulturudvalg, Kim Andersen (2006), Biskop Kresten Drejergaard (2007), Sognepræst Regina Ljung (2008) Borgmester Jan Boye (2009) Sognepræst Ulrik Andersen Revbech (2010), MF Lars Chr. Lilleholdt (2011), Rådmand Jane Jegind (2012), Landsformand Preben Petersen (2013), Formand Palle Wognsen (2014), Biskop Tine Lindhardt (2015), Rådmand Steen Møller (2016) og kammerherreinde Susanne Vind, Sanderumgård (2017).

Susanne Vind

i 2018 var det  Preben Dahl, kendt fra TV2 som holdt talen for flaget.

I biskop Vincent Linds tid, var det kutyme, at han sluttede aftenen, med at lyse velsignelsen.

Lokalforeningen arrangerer kursus for fanebærer og festligholdelse af Valdemarsdagen hvert år den 15. juni, hvor der uddeles flag og faner til foreninger og organisationer m.fl.
Lokalforeningens faner deltager i mindehøjtideligheden den 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense og 5. september for Danmarks Udsendte.
Danmarks-Samfundet medvirker desuden ved rådgivning, information, udstillingsvirksomhed om Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen har den afgørende indflydelse i forbindelse med ansøgninger om flag og faner i det fynske.
En modtager af en fane, bør møde med sin fane, være medlem af Danmarks-Samfundet, og når der skal dannes faneborg.
Desuden medvirker Danmarks-Samfundet med faneborg når Dannebrog med de kongelige anløber en by inden for lokalforeningens område.