Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets lokalforening for Hillerød & Omegn.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening for Hillerød og Omegn stiftet den 22. oktober 2020.

§ 2. FORMÅL
Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til- og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt offentlige og private virksomheder, som bor i lokalområdet.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål. Medlemskab sker ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt senest 30. november med virkning fra 1. januar.
Nye medlemmer modtager velkomstpakke og efterfølgende nyhedsbreve mv.

§ 4. OPGAVER
Lokalforeningen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og i flagfester.

§ 5. GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes per mail med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.
Personlige medlemmer, foreninger og virksomheder har hver én stemme.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. For at være valgbar skal man være fyldt 18. år.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 1-2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
4. Kassereren aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
5. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
6. Oplysninger om landsforeningens kontingent.
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år.
8. Valg af formand – der vælges for 2 år.
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – lige år vælges 2 medlemmer og ulige år vælges 2 medlemmer.
10. Valg af 2 suppleanter – der vælges for 1 år.
11. Valg af revisor der vælges for 1 år.
12. Valg af deltager(e) til repræsentantskabsmødet, ad hoc.
13. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

§ 7. BESTYRELSEN
Bortset fra formand konstituerer bestyrelsen sig selv og kan om nødvendigt supplere sig, hvis bestyrelsen ikke kan vælges jf. § 5.

§ 8. LOKALFORENINGS DRIFT
Lokalforeningens midler tilvejebringes gennem tilskud og salg af flag m.m. på Valdemarsdag og andre festdage.
Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter og udgifter afholdt af det tildelte tilskud til den ordinære generalforsamling og til landskontoret, der også varetager den overordnede revision af de indsendte regnskaber.
Alle midler, arkiver, flag og salgsartikler tilhører Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen kan få trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse af landsledelsen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 10. LOKALFORENINGENS NEDLÆGGELSE.
Beslutning om lokalforeningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generealforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Lokalforeningens formue samt beholdning af flag og faner tilfalder Danmarks-Samfundet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 2020.