Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune. Stiftet torsdag den 6. april 2017 Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens. Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune.

§ 2. FORMÅL OG OPGAVER

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:
• Uddele dannebrogsfaner og –flag
• Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
• Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
• Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
• Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
• Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
• Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Grundlaget for ovenstående er bl.a.:
• Salg af Valdemarsflag
• Kontingent gennem hvervning og fastholdelse af medlemmer
• Bidrag, tilskud og donationer.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN

3.1 Danmarks-Samfundets medlemskreds består af enkeltpersoner, foreninger, offentlige og private virksomheder i Horsens Kommune.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål. Medlemskab sker ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt, senest 30. november med virkning fra 1. januar.
Kontingentrestance på mere end et år medfører automatisk sletning af medlemskab.

3.2 Medlemmerne modtager velkomstpakke og nyhedsbreve.

3.3 Kontakten til landsdækkende foreninger, offentlige og private virksomheder, fonde m.fl. varetages af bestyrelsen gennem landsledelsen med mindre andet aftales.

§ 4. ØKONOMI

4.1 Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, indsamling i forbindelse med flagsalget på Valdemarsdag m.v. samt tilskud fra offentlige og private fonde og virksomheder m.fl.

4.2 I forhold til 3. person hæfter foreningen alene, og ikke hvert medlem, med sin formue.

§ 5. FORENINGEN Danmarks-Samfundet i Horsens

5.1 Danmarks-Samfundet Horsens Kommune er en lokalforening af Landsforeningen.
• Formanden repræsenterer lokalforeningen over for Landsledelsen. Ved dennes forfald udpeges repræsentant af bestyrelsen.
• Bestyrelsen vælges på generalforsamling, og som har ansvaret for foreningens overordnede drift.

5.2 Bestyrelsen består af: En formand der sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Samt 3 bestyrelsesmedlemmer der vælges i lige år.

5.3 Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner Danmarks-Samfundet i Horsens. I formandens forfald: næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

5.3 Kassereren kan gives prokura til at varetage den daglige normale drift.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Generalforsamlingen er foreningens myndighed.

6.2 Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar og indkaldes med mindst fire ugers skriftligt varsel via e-mail med angivelse af dagsorden. Hvert medlem over 18 år samt foreninger og virksomheder har én stemme, (der kan ikke stemmes med fuldmagt).

6.3 Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år.
3. Kasseren aflægger revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan og evt. budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand i ulige år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer således: 3 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år.
8. Valg af to suppleanter, som vælges hvert år.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

6.4 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet aflægges på den årlige Generalforsamling. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Regnskab indsendes til landskontoret til godkendelse, senest 4 uger efter afholdt generalforsamling.

6.5 Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamling. Disse sendes så vidt muligt ud via mail sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Sendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

6.6 Ekstraordinært generalforsamling indkaldes inden 3 uger efter at begæring er fremsat og med mindst 4 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden, når et flertal i bestyrelsen eller mindst ½ af foreningens medlemmer ønsker det.

6.7 Beslutninger træffes med almindeligt flertal, vedtægtsændringer dog med 2/3 flertal af de fremmødte.

6.8 Beslutning om foreningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Med mindst tre måneders mellemrum. Ved den sidste generalforsamling træffes beslutning om at overdrage foreningens aktiver til landsledelsen.

6.9 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. EKSKLUSION
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, jf. § 3 stk. 1, såfremt medlemmet, ved usømmelig eller anden upassende adfærd skader eller modarbejder Danmarks-Samfundets formål, anseelse eller arbejde.
Det ekskluderede medlem har ret til at få forelagt eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Ønske herom skal skriftligt meddeles bestyrelsen inden 14 dage efter eksklusionens ikrafttræden.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 6. april 2017 til omgående ikrafttrædelse 1.