Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune. Stiftet torsdag den 6. april 2017 Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens. Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune.

§ 2. FORMÅL OG OPGAVER

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:
• Uddele dannebrogsfaner og –flag
• Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
• Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
• Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
• Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
• Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
• Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår

Grundlaget for ovenstående er bl.a.:
• Salg af Valdemarsflag
• Kontingent gennem hvervning og fastholdelse af medlemmer
• Bidrag, tilskud og donationer

§ 3. MEDLEMSKREDSEN

3.1 Lokalforeningens medlemskreds består af enkeltpersoner, foreninger, offentlige og private
virksomheder i Horsens Kommune.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål.

3.2 Administration af medlemskab og kontingent varetages af Landsledelsen i henhold til dennes
vedtægter.

§ 4. ØKONOMI

4.1 Foreningens midler tilvejebringes gennem salg af Valdemarsflag og andre salgsartikler samt tilskud fra offentlige og private fonde og virksomheder efter aftale med Landsledelsen.

4.2 I forhold til 3. person hæfter foreningen alene, og ikke hvert medlem, med sin formue

§ 5. FORENINGEN Danmarks-Samfundet i Horsens

5.1 Danmarks-Samfundet Horsens Kommune er en lokalforening af Landsforeningen.
• Formanden repræsenterer lokalforeningen over for Landsledelsen. Ved dennes forfald udpeges repræsentant af bestyrelsen.
• Bestyrelsen vælges på generalforsamling, og har ansvaret for foreningens overordnede drift.

5.2 Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i lige år samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i ulige år. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5 Formanden og et bestyrelsesmedlem tegner Danmarks-Samfundet i Horsens Kommune. I formandens forfald: næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

5.6 Kassereren kan gives prokura til at varetage den daglige normale drift.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Generalforsamlingen er foreningens myndighed.

6.2 Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel via e-mail med angivelse af dagsorden. Hvert medlem over 18 år samt foreninger og virksomheder har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

6.3 Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år
3. Kassereren aflægger revideret regnskab for det foregående år til godkendelse
4. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jævnfør punkt 5.2
7. Valg af 1. suppleant samt eventuelt 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 1 år
8. Valg af revisor. Revisoren vælges for 1 år
9. Eventuelt

6.4 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab indsendes til landskontoret til godkendelse, senest 4 uger efter afholdt generalforsamling.

6.5 Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling. Disse sendes så vidt muligt ud via mail sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

6.6 Ekstraordinært generalforsamling indkaldes inden 5 uger efter at begæring er fremsat og med mindst 14 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer ønsker det.

6.7 Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

6.8 Beslutning om foreningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneders mellemrum. Ved Foreningens nedlæggelse overdrages aktiver til Landsledelsen.

§ 7. EKSKLUSION

Bestyrelsen kan indstille til Landsforeningen at et medlem skal ekskluderes såfremt medlemmet, ved usømmelig eller anden upassende adfærd skader eller modarbejder Danmarks-Samfundets formål, anseelse eller arbejde.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 6. april 2017 til omgående ikrafttrædelse, samt revideret ved ekstraordinær generalforsamling den 18. januar 2023.