Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets Lokalforening i Roskilde og omegn

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening i Roskilde og omegn (Roskilde og Lejre)

§ 2. FORMÅL

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

  • Uddele dannebrogsfaner og –flag
  • Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
  • Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
  • Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
  • Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
  • Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
  • Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Grundlaget for ovenstående er bl.a.:

  • Salg af Valdemarsflag
  • Kontingent gennem hvervning og fastholdelse af medlemmer
  • Bidrag, tilskud og donationer.

§ 3.  MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt offentlige og private virksomheder, som bor i lokalområdet.

§ 4.  OPGAVER
Lokalforeningen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og i flagfester.

§ 5. ØKONOMI
Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontigent og salg af valdemarsflag m.v.

§ 6. GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel hvert år og senest i januar måned med angivelse af dagsorden.
Personlige medlemmer, foreninger og virksomheder har en stemme.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Valg af 1-2 stemmetællere.
3.  Formanden aflægger beretning for det foregående år.
4.  Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i
hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
5.  Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det
kommende år.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer – lige år vælges 1-3 medlemmer  samt formand og i       ulige år vælges1-2 medlemmer samt næstformand.
10. Valg af 1-2 suppleanter – der vælges for 1 år.
11. Valg af deltager(e) til repræsentantskabsmødet.
12. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst halvdelen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

§ 8. BESTYRELSEN

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal

§ 9. LOKALFORENINGS DRIFT
Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægt og udgifter afholdt af det tildelte refusionsbeløb til den ordinær generalforsamling og til landskontoret, der varetager revision af de indsendte regnskaber. Alle midler tilhører Danmarks-Samfundet. Lokalforeningen får trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v.

Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet. Regnskabet følger kalenderåret.

Evt. tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse i landsledelsen.

§ 10. VEDTÆGSÆNDRINGER 

Til vedtægtændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.