Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets Lokalforening Stevns/Faxe

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening Stevns – Faxe

§ 2. IDEGRUNDLAG OG FORMÅL

Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Formålet opnås bl.a. ved at:

  • Uddele dannebrogsfaner og –flag
  • Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
  • Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
  • Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
  • Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
  • Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
  • Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Grundlaget for ovenstående er bl.a.:

  • Salg af Valdemarsflag
  • Kontingent gennem hvervning og fastholdelse af medlemmer
  • Bidrag, tilskud og donationer.

§ 3.  MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt offentlige og private virksomheder.

§ 4.  OPGAVER
Lokalforeningen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og i flagfester.

§ 5. GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel hvert år og senest i januar måned med angivelse af dagsorden.
Personlige medlemmer har en stemme, mens foreninger og virksomheder har en stemme for hvert 100 påbegyndt medlemmer eller medarbejder, der betales kontigent for. Såvel personlige medlemmer som foreninges- og virksomhedsrepræsentanter er valgbare til bestyrelsen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Valg af stemmetællere.
3.  Formanden aflægger beretning for det foregående år.
4.  Kassereren aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
5.  Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i
hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
6.  Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år. 
7.  Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år – lige år vælges 1-2 medlemmer       og i ulige år vælges 3 medlemmer
8.  Valg af 2 suppleanter – der vælges for 1 år.
9. Valg af deltagere til repræsentantskabsmødet.
10. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden indenfor 1 måned og med mindst 14 ugers varsel, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne ønsker dette.

§ 7. BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer sig selv, Beslutninger træffes ved almindelig flertal.

§ 8. LOKALFORENINGS DRIFT                                                                             Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter og udgifter afholdt af det tildelte refusionsbeløb til den ordinære generalforsamling og til landskontoret, der også varetager revision af de indsendte regnskaber. Alle midler tilhører Danmarks-Samfundet.   Lokalforeningen får trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet.

Regnskabet følger kalenderåret.                                                                        Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse i landsledelsen

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRING                                                                                                  

Til vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Store Heddinge, den 29 november 2006