Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets Lokalforening Storkøbenhavn

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundet, Lokalforeningen for Storkøbenhavn. Foreningen er hjemmehørende i region Hovedstaden.

§ 2. IDEGRUNDLAG OG FORMÅL
Danmarks-Samfundet er en upolitisk organisation, hvis formål er:
At styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog samt dansk kultur.
At udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som nationens samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug af Dannebrog.
At uddele Dannebrogsfaner og flag til organisationer og foreninger med flere.
Lokalforeningen for Storkøbenhavn er en forening under organisationen Landsforeningen Danmarks-Samfundet og har samme formål som Landsforeningen Danmarks-Samfundet.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og private virksomheder.

§ 4. OPGAVER
Lokalforeningen for Storkøbenhavn har til opgave:
At knytte personer, foreninger, organisationer, virksomheder med flere til sig
At opfordre modtagere af faner og flag til at blive medlem af Danmarks-Samfundet samt deltage i flagsalg og flagfester
At gennemføre flagfester.

§ 5. ØKONOMI
Lokalforeningens økonomiske midler tilvejebringes gennem et årligt medlemskontingent fastsat på Landsforeningens repræsentantskabsmøde og ved salg af flag blandt andet på Valdemarsdagen.

§ 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige ordinære generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Hvert medlem samt foreninger og virksomheder har én stemme (der kan ikke stemmes med fuldmagt).
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formanden aflægger beretning for det foregående år.
Kassereren aflægger regnskab for det foregående regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Fastsættelse af evt. lokalt kontingent.
Valg af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Valg af 2 suppleanter. Valget er gældende for 1 år.
Valg af én revisor og én revisorsuppleant, begge for 1 år.
Valg af deltagere i Landsforeningen Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde.
Eventuelt.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSANLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden inden for en måned og med mindst 14 dages varsel, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af medlemsstemmerne ønsker det.

§ 8. BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær samt en kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en sekretær og en kassér.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori der kan deltage personer uden for bestyrelsen. Udvalgsformanden bør være et medlem af bestyrelsen.

§ 9. LOKALFORENINGENS DRIFT
Bestyrelsen aflægger regnskab på den ordinære generalforsamling. Regnskabet indsendes efterfølgende til landskontoret til endelig godkendelse senest 4 uger efter afholdt generalforsamling.
Lokalforeningen for Storkøbenhavn får trækningsret til et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses på Landsforeningen Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse i Landsforeningen Danmarks-Samfundets landsledelse.

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmer.

§ 11. DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Beslutning om lokalforeningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Lokalforeningens formue samt beholdning af flag og faner tilfalder Danmarks-Samfundet.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling, Danmarks Marineforenings landskontor i København, onsdag den 1. februar 2006.
Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling, Movia på Toftegårds Plads i København torsdag den 22. marts 2007 samt onsdag den 15. februar 2012.