Vedtægter

Vedtægter for Foreningen “Danmarks-Samfundet Sydslesvig e.V.”

§ 1 – NAVN, HJEMSTED, REGNSKABSÅR

(1) Foreningens navn er “Danmarks-Samfundet Sydslesvig”. Foreningen skal indføres i foreningsregistret og får hermed betegnelsen “e.V.” (= registreret forening).

(2) Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 2 – FORMÅL

(1) Det er foreningens formål, at pleje dansk kulturtradition, herunder formidling af viden, kendskab og sædvane omkring ‘Dannebrog’ og dennes brug som nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

(2) Foreningen realiserer sit formål især ved

– oplysning af offentligheden igennem udgivelse af publikationer om ‘Dannebrogs’ historie og om skik og tradioner omkring brugen af ‘Dannebrog’,
– tildeling af ‘Dannebrog’-faner og -flag til foreninger og institutioner.

(3) I denne forbindelse orienterer foreningen sig ved den danske forening “DanmarksSamfundets” målsætning og virke.

§ 3 – SKATTEBEGUNSTIGELSE

(1) Foreningen opfylder udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i.h.t. den tyske skattelovs afsnit „Skattebegunstigede formål”. Foreningens virke er uegennyttigt; den har ikke primært egne økonomiske interesser.

(2) Foreningens formue må kun anvendes til de vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager som sådanne ingen ydelser ud af foreningens formue. Medlemmerne kan ved deres udtræden af foreningen ikke gøre krav gældende på foreningens formue. Ingen må begunstiges ved udgifter, der er foreningens formål uvedkommende, eller ved uforholdsmæssigt store vederlag.

(3) Foreningens medlemmer og medlemmer af foreningens organer udøver deres hverv som frivilligt hverv og uden vederlag. Generalforsamlingen kan vedtage eventuelle godtgørelser af udgifter. De må ikke overstige de i loven nærmere bestemte beløb, jf. §§ 31a, 31b BGB (BGB = tysk civillov).

§ 4 – MEDLEMSKAB

(1) Enhver fysisk og juridisk person, forening eller institution kan blive medlem af foreningen.

(2) Medlemskabet erhverves ved skriftlig indmeldelse og bestyrelsens skriftlige bekræftelse.

(3) Udmeldelse skal ske ved en skriftlig erklæring overfor bestyrelsen med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

(4) Umyndige personer repræsenteres ved ind- eller udmeldelsen af deres forældre eller værge.

(5) Medlemmerne er forpligtede til at betale kontingent, som hvert år vedtages af generalforsamlingen.

(6) Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis vedkommende handler imod foreningens formål eller ikke efterkommer sine forpligtelser overfor foreningen, herunder kommer bagud med betalingen af mere end ét års kontingent. Medlemmet kan anke bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen. Medlemmet skal indkaldes til og høres af generalforsamlingen.

§ 5 – FORENINGENS ORGANER

Foreningens organer er

– generalforsamlingen
– bestyrelsen.

§ 6 – GENERALFORSAMLINGEN

(1) Foreningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der finder sted hvert år senest i maj måned.

(2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt ved mail eller – efter det enkelte medlems valg – ved almindelig brevpost. Med indkaldelsen udsendes den foreløbige dagsorden.

(3) Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan ikke overdrages til andre. Juridiske personer, foreninger og institutioner skal lade sig repræsentere ved en med skriftlig fuldmagt legitimeret person. Generalforsamlingen er beslutningdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede eller repræsenteret. (4) Vælges kan kun myndige, fysiske personer.

(5) Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af mødeleder og protokolfører.
2. Valg af én eller to stemmetællere.
3. Formandens beretning om det forløbne år.
4. Kassererens beretning og årsregnskabet.
5. Revisorernes beretning.
6. Drøftelse og godkendelse af beretningerne, bestyrelsens decharge.
7. Medlemmernes forslag.
8. Vedtagelse af kontingent.
9. Valg til bestyrelsen: I lige år formand og mindst ét yderligere medlem; i ulige år næstformand og mindst to yderligere medlemmer. Valg gælder for 2 år ad gangen.
10. Valg af to suppleanter. Valg gælder for 1 år ad gangen.
11. Valg af revisor. Hvert år vælges én revisor. Valg gælder for 2 år ad gangen.
12. Eventuelt.

(6) Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Disse sendes ud til foreningens medlemmer senest 2 uger inden generalforsamlingen sammen med den endelige dagsorden.

(7) Valgt er den person, som har modtaget mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer. Valget gentages, indtil én person har opnået det nødvendige flertal.

(8) Generalforsamlingens beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal.

(9) Afstemningerne sker ved håndsoprækning, på forlangende af ét medlem dog skriftligt.

(10) Beslutningerne og – for så vidt det er nødvendigt for deres forståelse – det væsentlige forløb af drøftelserne skal protokolleres. Protokollen skal underskrives af mødelederen og protokolføreren.

§ 7 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

(1) Ekstraordinære generalforsamlinger skal finde sted, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne kræver det med en nærmere begrundelse.

(2) En ekstraordinær generalfosamling skal finde sted inden for 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet herom. Bestyrelsen skal indkalde til forsamlingen med mindst 4 ugers varsel skriftligt ved mail eller – efter det enkelte medlems valg – ved almindelig brevpost.

§ 8 – BESTYRELSEN

(1) Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

(2) Bestyrelsen består af mindst 5 personer, herunder formanden og næstformanden og mindst 3 yderligere medlemmer. (3) Foreningen repræsenteres i retten og uden for retten af formanden eller næstformanden og ét yderligere medlem i fællesskab (bestyrelse jf. § 26 BGB).

(4) Bestyrelsens medlemmer varetager deres hverv ud over deres valgperiode, indtil der er valgt en efterfølger. Genvalg er tilladt.

(5) Bestyrelsen vedtager selv en forretningsorden og konstituerer sig selv med hensyn til arbejdsfordelingen (fx. kasserer, sekretær, it-ansvarlig m.m.).

(6) Bestyrelsen kan give tillidspersoner bankfuldmagt (enkelt- eller fællesfuldmagt).

§ 9 – REVISORER

Revisorerne skal revidere foreningens samlede kasse- og regnskabsvæsen, herunder især påse, om alle kontingentbetalinger er opkrævet og om foreninges formue er blevet anvendt til de formålsbestente opgaver. Revisorerne kann stille forslag på generalforsamlingen, herunder til bestyrelsens decharge.

§ 10 – VEDTÆGTSÆNDRINGER, FORENINGENS NEDLÆGGELSE

(1) Afgørelser om ændring af vedtægterne og foreningens nedlæggelse træffes af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer og foreningens nedlæggelse skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen senest 1 måned inden generalforsamlingen.

Beslutningen om vedtægtsændringer skal vedtages med ¾ flertal.

(2) Beslutningen om foreningens nedlæggelse skal vedtages med ¾ flertal på to på hinanden følgende geralforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Indkaldelsen til begge generalforsamlinger kan ske under ét.

(3) Ændringer eller suppleringer af vedtægterne, som registrerings- eller skattemyndighederne måtte anbefale eller kræve, kan foretages af bestyrelsen og skal ikke forelægges generalforsamlingen til vedtagelse. De skal tilsendes medlemmerne senest med indkaldelsen til næste generalforsamling.

(4) I tilfælde af foreningens nedlæggelse, frakendelse af foreningens retspersonlighed eller bortfald af foreningens skattebegunstigede formål, tilfalder foreningens samlede formue Sydslesvigsk Forening e.V. (SSF) til anvendelse inden for rammerne af dennes skattebegunstigede formål.

§ 11 – IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægter blev vedtaget af foreningen ”Danmarks-Samfundet Sydslesvig”s stiftende generalforsamling i Slesvig den 27. juni 2017 og træder i kraft med forenigens indregistrering i foreningsregistret.