Vedtægter for Danmarks-Samfundet

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Dannebrogs-Samfundet. Stiftet den 13. september 1908. Foreningen har hjemsted i Brøndby.

§ 2. FORMÅL OG OPGAVER
Dannebrogs-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.
Formålet opnås bl.a. ved at:
Uddele dannebrogsfaner og –flag
Markere Valdemarsdagen den 15. juni ved afholdelse af flagarrangementer
Rådgive og vejlede om brug og anvendelse af Dannebrog
Udarbejde og udgive informationsmateriale om Dannebrog
Afholde kurser og foredrag samt undervise i korrekt brug af Dannebrog
Være rådgivere for offentlige myndigheder i flagspørgsmål
Rådgive i sager om kulturminder hvori Dannebrog indgår.

Grundlaget for ovenstående er bl.a.:
Salg af Valdemarsflag
Kontingent gennem hvervning og fastholdelse af medlemmer
Bidrag, tilskud og donationer.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN
3.1 Dannebrogs-Samfundets medlemskreds består af enkeltpersoner, foreninger, offentlige og private virksomheder.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål. Medlemskab sker ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt, senest 30. november med virkning fra 1. januar.
Kontingentrestance på mere end et år medfører automatisk sletning af medlemskab.

3.2 Medlemmerne modtager velkomstpakke og nyhedsbreve.

3.3 Kontakten til landsdækkende foreninger, offentlige og private virksomheder, fonde m.fl. varetages af landsledelsen med mindre andet aftales.

§ 4. ØKONOMI
4.1 Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, indsamling i forbindelse med flagsalget på Valdemarsdag m.v. samt tilskud fra offentlige og private fonde og virksomheder m.fl.

4.2 I forhold til 3. person hæfter foreningen alene, og ikke hvert medlem, med sin formue.

§ 5. LANDSFORENINGEN/TEGNINGSREGLER
5.1 Landsforeningen består af:
Et repræsentantskab af repræsentanter fra lokalforeningerne.
En landsledelse, der vælges af repræsentantskabet, og som har ansvaret for foreningens overordnede drift.
Landskontoret.

5.2 Landsledelsen består af en landsformand og seks landsledelsesmedlemmer. Ledelsesmedlemmer skal være medlem af Dannebrogs-Samfundet.

5.3 Formanden og et landsledelsesmedlem tegner Dannebrogs-Samfundet. I formandens forfald: næstformanden og 2 landsledelsesmedlemmer.
Forretningsføreren og/eller kassereren kan gives prokura til at varetage den daglige normale drift.

§ 6. REPRÆSENTANTSKAB OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE
6.1 Det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde holdes inden udgangen af marts og indkaldes med mindst en måneds skriftligt varsel med angivelse af dagsorden.

6.2 Hver lokalforening har mindst et medlem af repræsentantskabet og dermed mindst én stemme på repræsentantskabsmødet. Lokalforeninger med over 100 medlemmer har yderligere én stemme for hver påbegyndt antal medlemmer over 100. Opgørelse af antallet sker årligt pr. 31. december.
Landsledelsesmedlemmerne har stemmeret.

6.3 Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne:
Valg af dirigent.
Landsledelsen aflægger beretning for det foregående år.
Landsledelsen aflægger revideret regnskab for det foregående år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Landsledelsen fremlægger forslag til handlingsplan og budget for indeværende år, herunder forslag til kontingent samt forslag om tilskud til driften af lokalforeninger og beløbsgrænser for foreningernes repræsentation, dvs. i forhold til de midler der er tilvejebragt fra medlemmer. Opgørelse af medlemskontingenter sker årligt pr. 31. december.
Valg af landsformand i ulige år.
Valg af seks landsledelsesmedlemmer således: 3 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år.
Valg af to suppleanter, som vælges hvert år.
Valg af statsautoriseret revisor.
Eventuelt.

6.4 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet aflægges på det årlige repræsentantskabsmøde. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet.

6.5 Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være landsledelsen i hænde senest tre uger før repræsentantskabsmødet. Disse sendes ud sammen med regnskabet til repræsentantskabets medlemmer senest to uger før repræsentantskabsmødet.

6.6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes inden 5 uger efter at
begæring er fremsat og med mindst 3 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden, når et flertal i landsledelsen eller mindst ¼ af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

6.7 Beslutninger træffes med almindeligt flertal, vedtægtsændringer dog med 2/3 flertal.

6.8 Beslutning om foreningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum. Ved den sidste generalforsamling træffes beslutning om at overdrage foreningens formue til:
Frelsens Hær
Julemærkefonden og
KFUM Soldatermission.
Formuen fordeles ligeligt mellem de 3 nævnte.
6.9 Landsledelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. EKSKLUSION
Landsledelsen kan ekskludere et medlem, jf. § 3 stk. 1, såfremt medlemmet, ved usømmelig eller anden upassende adfærd skader eller modarbejder Dannebrogs-Samfundets formål, anseelse eller arbejde.
Det ekskluderede medlem har ret til at få forelagt eksklusionen på førstkommende repræsentantskabsmøde. Ønske herom skal skriftligt meddeles landsledelsen inden 14 dage efter eksklusionens ikrafttræden.

§ 8. LOKALFORENINGERNE
8.1 Medlemmerne organiseres i lokalforeninger, der omfatter en eller flere byer eller kommuner.
Lokalforeninger oprettes på initiativ af eller efter godkendelse af Dannebrogs-Samfundets landsledelse.

8.2 Lokalforeningen repræsenterer Dannebrogs-Samfundet ved at indsamle midler gennem salg af Valdemarsflag og andre salgsartikler samt gennemføre flagfest på Valdemarsdag som rammen om udlevering af tildelte faner og flag.

8.3 Lokalforeningen har til opgave at knytte foreninger og andre interesserede til sig ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at blive medlem af Dannebrogs-Samfundet samt deltage i flagsalg og i flagfester.

8.4 Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige ordinære generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel hvert år i 1. kvartal med angivelse af dagsorden.

8.5 Hvert medlem samt foreninger og virksomheder har én stemme, (der kan ikke stemmes med fuldmagt).

8.6 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning for det foregående år.
Bestyrelsen aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af tre-syv bestyrelsesmedlemmer (1-3 i lige år, 2-4 i ulige år).
Valg af revisor (hvert år).
Evt. valg af revisorsuppleant (hvert år).
Eventuelt.

8.7 Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

8.8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 5 uger efter begæring, med angivelse af dagsorden indenfor en måned og med mindst 14 dages skriftligt varsel, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne ønsker det.

8.9 Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

8.10 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.11 Regnskab indsendes til landskontoret til godkendelse, senest 4 uger efter afholdt generalforsamling.

8.12 Lokalforeningerne kan få trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder og administration. Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet.

8.13 Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.14 Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse af landsledelsen.

8.15 Beslutning om lokalforeningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Lokalforeningens formue samt beholdning af flag og faner tilfalder Dannebrogs-Samfundet.

Nærværende vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. januar 2005 til ikrafttrædelse 1. februar 2005. Revideret på ordinært repræsentantskabsmøde den 8. marts 2008, 13. marts 2010, 12. marts 2011, 9. marts 2013, 8. marts 2014, 7. marts 2015, 7 marts 2020 og 2. marts 2024