Vedtægter

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening Storebælt
stiftet den 23. maj 2018.

§ 2. FORMÅL
Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til
formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et
nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt
offentlige og private virksomheder, som bor i lokalområdet.
Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig foreningens idegrundlag
og formål. Medlemskab sker ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt senest 30. november med virkning fra 1. januar.
Nye medlemmer medtager velkomstpakke og efterfølgende nyhedsbreve mv.

§ 4. OPGAVER
Lokalforeningen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige
interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag
til at deltage i flagsalg og i flagfester.

§ 5. GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der
indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel hvert år og senest i april
måned med angivelse af dagsorden.
Personlige medlemmer, foreninger og virksomheder har en stemme.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. For at være valgbar skal man være
fyldt 18. år.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde
punkterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 1-2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
4. Kassereren aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
5. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i
hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
6. Oplysninger om landsforeningens kontingent.
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det
kommende år.
8. Valg af formand – der vælger for 2 år.
9. Valg af 2-6 bestyrelsesmedlemmer – lige år vælges 1-3
medlemmer og ulige år vælges 1-3 medlemmer.
10. Valg af 1-2 suppleanter – der vælges for 1 år.
11. Valg af revisor der vælges for 1 år.
12. Valg af deltager(e) til repræsentantskabsmødet.
13. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst halvdelen af
bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsen
skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden indenfor 5 uger efter
begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

§ 7. BESTYRELSEN
Bortset fra formand konstituerer bestyrelsen og sig selv og kan om
nødvendigt supplere sig, hvis bestyrelsen ikke kan vælges jf. § 5.
Formanden og kassereren har tegningsret for foreningen.

§ 8. LOKALFORENINGS DRIFT
Lokalforeningens midler tilvejebringes gennem tilskud og salg af flag
m.m. på Valdemarsdag og andre festdage.
Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter og
udgifter afholdt af det tildelte tilskud til den ordinære generalforsamling
og til landskontoret, der også varetager den overordnede revision af de
indsendte regnskaber.
Alle midler, arkiver, flag og salgsartikler tilhører Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen kan få trækningsret på et beløb til markedsføring,
gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses
på repræsentantskabsmødet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse af
landsledelsen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 10. LOKALFORENINGENS NEDLÆGGELSE.
Beslutning om lokalforeningens nedlæggelse skal vedtages med 2/3 flertal
på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds
mellemrum. Lokalforeningens formue samt beholdning af flag og faner
tilfalder Danmarks-Samfundet.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. maj 2018.